DG SANTE -DEPARTANENTI I SHËNDETIT&SIGURISË USHQIMORE I KOMISIONIT EUROPIAN

Drejtoria e Përgjithshme për Shëndetin &Sigurinë Ushqimore (DG SANTE) është departamenti përgjegjës i Komisionit Europian (CE) për politikën e BE-së për sigurinë dhe shëndetin e ushqimit dhe monitorimin e zbatimit të ligjeve përkatëse, ku përparësi marrin:

  • hartimi  dhe analiza e masave ekzistuese rregullatore dhe të politikave me ndikim në rishpërndarjen e ushqimit nga Shtetet Anëtare të BE-së,
  • mbetjet ushqimore, si çështje me rëndësi për sigurinë globale të ushqimit dhe qeverisjen e mirë mjedisore, të lidhura këto drejtpërdrejt me ndikimet mjedisore, ekonomike dhe sociale dhe që mund të shoqërohen me masa teknike, socio-ekonomike e institucionale,
  • përcaktimi i aktiviteteve specifike në qendrat për migracion dhe demografinë në kuadër të Shëndetit&Sigurisë