KOMISIONET E URDHRIT TË MJEKUT VETERINAR

I.     Komisioni  i Përhershëm i Përditësimit të Regjistrave,

Vendim nr.1,datë  23/06/2016

 1. Fatos Semi,  Kryetar
 2. Sulejman Kullolli, Zv/kryetar
 3. Halim Gjana, Antar
 4. Hekuran Huna, Antar
 5. Medi Gjetja, Antar
 6. Osman Elezi, Antar
 7. Musa  Doko, Antar

 II.    Komisionit  i  Standardeve, Arsimimit, Kualifikimit,

Vendim nr.2,datë 23/06/2016

 1. Ymer  Elezi, Kryetar
 2. Lek Prendi, Zv/kryetar
 3. Kritaq Bërxholi, Antar
 4. Liljana Cara, Antar
 5. Rober Connor, Antar
 6. Gëzime Shehu, Antar
 7. Nevrus Lika, Antar

III.     Komisioni  i  Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun,

Vendim nr.3,datë 23/06/2016

 1. Altin Telo, Kryetar
 2. Matilda  Xhepa, Zv/kryetar
 3. Selim Kraja, Antar
 4. Shkelqim Tafa, Antar
 5. Alfred  Çerri, Antar
 6. Fatbardha,  Guri, Antar
 7. Anila Daçi, Antar

IV.Komision i Planifikimit, Kontrollin Financiar, Ekonomik,

Vendim nr.4,datë 23/06/2016

 1. Fatmir Ozuni, Kryetar
 2. Katerina Deljallisi, Zv/kryetar
 3. Limos Gjollesha, Antar
 4. Hasan Mani, Antar
 5. Safigje Sila. Antar
 6. Ndue Kaçorri, Antar
 7. Bilbil Hoxha, Antar

V. Komisioni  i  Përhershëm i Botimit  të  Periodikëve, Publikimeve  të  tjera,

Vendim nr.5,datë 23/06/2016

 1. Luigj Termalaj, Kryetar
 2. Preng Pepa,Zv/ Kryetar
 3. Vangjel  Ceroni, Antar
 4. Ymer Elezi, Antar
 5. Azem Hushi, Antar
 6. Adriatik Skenderi, Antar
 7. Arber Ferrunaj, Antar

VI.   Komisioni  i Hartimit të Liçencave,

Vendim nr.6,date 23/06/2016

 1. Rubin  Piranaj, Kryetar
 2. Katerina  Deliallisi, Zv/kryetar
 3. Pëllumb Vela, Antar
 4. Ymer Elezi, Antar
 5. Lek Prendi, Antar
 6. Halim Gjana, Antar
 7. Ilir Gishto, Antar

VII.  Komisioni i Përhershëm të Disiplinës

Vendim nr.7,datë 23/06/2016

 1. Adela Kojdheli, Kryetar
 2. Pëllumb Vela, Zv/kryetar
 3. Andon  Çuko, Antar
 4. Rubin Piranaj, Antar
 5. Ilir Gishto, Antar
 6. Luan  Salaj, Antar
 7. Edit Juka, Antar

Tarifës së Regjistrimit, Kuotën Shtypshkrime të tjera,

Vendim nr 8, datë 23/6/16a.

       a.  Tarifë   Regjistrimi në Urdhër- E njëhershme

 • Për  shtetas shqiptar……………………………..2.000  leke
 • Për të huaj…………………………………………………….. 15  €
 • Çertifikatë  Anëtarësie  e Përhershme…………………………1.000 lekë
 • Dokumenta/shtypshkrime të tjera, vërtetime, vlerësim pune……500 lekë

       b.  Kuota  antarësie……………………………..500 lekë/muaj

 • Mjek Veterinar në Shërbimin Veterinar Shtetëror, Ministri dhe struktura vartëse të saj, Pushtet Lokal, Institucione arsimore, kërkimore-shkencore dhe Ente të tjera Publike
 • Operator privat, vaksinime, gjurmime, depistime, shërbime, insiminim etj,
 • Mjek në Farmaci Veterinare, drejtues teknik në ferma prodhimi, thertore, industrinë : mish, qumësht, peshk, vezë, mjaltë,lëkurë, produkt/material racor biologjik etj.

Tarifave dhe Honorareve të Urdhri,

Vendim nr 14, datë  12 / 10 / 2016

 1. Pjesëmarrja  në mbledhje……………………………….5.000 leke
 2. Ekspert……………………………………………………………..5.000 leke
 3. Lektor

–    Deri  3 ore ……………………………………………………………..5.000 leke

–    Mbi 3 ore………………………………………………………………..7.000 leke

 • Tarifa për Trajnim

– Brenda  Trojeve………………………………………………………..1.000 leke

– Jashtë  Trojeve……………………………………………………………2.000 leke

 • Dëshmi anetaresie  shqip-anglisht……………………………………1.000 leke
 • Çertifikatë  lektore te huaj…………………………………………………3.000 leke
 • Kartë Anëtarësie………………………………………………………………..200 leke
 • Leja Profesionale 5 vjecare……………………………………………….10.000 leke

LEJE   PROFESIONALE E MJEKUT  VETERINAR

Vendim Nr. 16,  datë  12 / 10 / 2016

 1. Miratimin e Lejes Profesionale sipas këtyre kategorive:
 2. Farmacist veteriner;
 3. Mjek veteriner;
 4. Mjek Veteriner Laboratori

Për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe proçedurave për vlerësimin me kredite të edukimit  dhe pajisjen e mjekëve veterinarë me Leje Profesionale”,

Vendim Nr. 17,  datë  12 / 10 / 2016

   Prof. Dr.  Vangel  Ceroni  Kryetar;

   Prof. Dr.  Kristaq  Berxholi;

   Prof. Dr.  Bizena  Bijo;

    Prof. Dr.  Luigj   Turmalaj;

     Prof. Dr.  Xhelil  Koleci;

     Prof ASc. Dr. Kastriot Korro;

     Prof. Asc. Dr. Bejo  Bizhga

KRIJIMI I REGJISTRIT KOMBETAR

Teknikut Veterinar dhe Teknikut të Nderzimit

Vendim Nr.20,  datë 16 / 03 / 2017

 1. “Regjistri Kombëtar i Teknikut Veterinar dhe Teknikut të Ndërzimit”
 2. Pajisja me Dokument Regjistrimi:
 3. TEKNIK  VETERINER
  TEKNIK  NDËRZIMI
 4. Miratimi i Kuotës  së Regjistrimit 2000 lekë dhe 3000 lekë/vit për rivlerësim të dhënash

 LEJE USHTRIM PROFESIONI:

“TEKNIK VETERINAR/ TEKNIK NDËRZIMI

Vendim Nr. 21,  datë   16/ 03 / 2017

 • Teknik Veteriner, me afati 5 vjet dhe vlerë  10000 lekë, rinovim
 • Teknik Ndërzimi,  me afati 5 vjet dhe vlerë  10000 lekë, rinovim

 DEKORIME, VLERËSIME  DHE SHPËRBLIME 

Vendim Nr.22,  datë 16  / 03 / 2017

 1.   Dekorata : “Urdhri Profesional i Mjekut Veterinar të Shqipërisë”
 2. Motivacioni  i Dekoratës  është i përcaktur si më poshtë:
 3. Kontribute  të  shquara në  zhvillimin e  Shkencës Veterinare, në  mbrojtje të shëndtit  të kafshëve  dhe të shëndetit publik veterinar 
 4. Përkushtim të lartë në  edukimin dhe pregatitjen e brezit të  ri të Mjekëve Veterinerë, me kulturë dhe standarde bashkohore kombëtare dhe europiane, rritjen e besimit të  publikut 
 5. Aftësi dhe nivel të lartë tekniko-profesional në zbatimin në  praktikë të njohurive të  shkencës veterinare, në  mbrojtje të shëndetit dhe mirëqenjës së kafshëve dhe të shëndetit publik veterinar;
 6. Krijimi i Çertifikatës : “MIRËNJOHJE” me këtë motivacion:
 7. Përkushtim në  përmbushjen e  standardeve veterinare dhe  vlerave të Etikës Profesinale, gjatë ushtrimit të profesionit të  Mjekut Veterinar, në mbrojtje të shëndetit të  kafshëve dhe  shëndetit publike veterinar.

 SHPËRBLIME PËR KONTRIBITORËT E URDHRIT VETERINAR

Vendim Nr.23,  datë  16/03/2017

 1. SHPËRBLIM  me 5 mijë lekë  do të bëhet kur:
 2. Pagesa e të ardhurave nga kuotat në raport me evidenca….….deri 70%
 3. Pajisja me Leje Profesionale…….. …………………….…………..……deri  60%
 4. Siguron  aktivit të ligjshëm me impact financia..…….mbi 500 mijë lekë
 5. Siguron veprimtari me impact financiar si: projekt trajmimi, donacione, promovime, etj……………………..mbi 500 mijë lekë
 • STIMULI M  FINANCIAR  deri  5% të vlerës së arkëtuar  kur:
 • Arkëton  vlera financiare nga kuatat apo burime të tjera financiare, për llogari të urdhrit  veterinar dhe të  provuara me dokumenta.

VENDOSJA E FARMACISTIT VETERINAR NË KLINIKA VETERINARE

Vendim Nr.24,  datë  16/03/2017

 1. Administrimi i PMV, të nevojshme gjatë kryerjes së  aktivitetit të Klinkave  Veterinare të bëhet nga Mjek Veterinar Farmacist, i pajisur me Leje Profesionale dhe i punësuar brenda stafit të Klinikës,
 2. Me qëllim që të garantohet gjurmueshmëria, përdorimi i PMV do të bëhet me recetë  veterinare, lëshuar nga Mjeku Veterinar i Klinikës, i pajisur me Leje  Profesionale      

Kriteret, Standardet e Programit te  Edukimit dhe    Çertifikimit

Vendim Nr. 25,  datë  16/03/2017

Sipas Rregullores së  Komisionit të Edukimit  Profesional dhe Lejeve Profesionale

Tarifa sipas kohëzgjatjes së  tyre Vendim Nr. 26,  datë  16/03/2017  

 1. Trajnim në vijimësi sipas Programit nje ditor……………………..1.000 leke
 2. Program i Avancuar, me Leje  Profesionale nje javor ………20.000 leke
 3. Trajnim për pajisje me Dëshmi si: Farmaci, Veteriner i Autorizuar etj

– 2 javor…………………………………………………………………………………..30.000 leke

– Mbi 2 javor……………………………………………………………………………35.000 leke

Tarifa,  Honorare, Pagesa për  Shërbime   të Urdhrit ,

Vendim Nr. 27,  datë  16 / 03 / 2017

 1. Konsulencë profesionale………………………………………………………….5.000 leke
 2. Përfaqësim me të tretët…………………………………………………………….5.000 leke
 3. Shërbime  të tjera, IT etj. ………………………………………………………….5.000 leke

Ndryshimi i  Emërtimit : “ LEJE PROFESIONALE”  në   “ÇERTIFIKATË”   

Vendim Nr. 28,  datë  27/09/2017

Ndryshimi  është i vlefshëm për Mjekët Veterinerë dhe N/Mjekët Veteriner,

KOMISIONI PËR RISHIKIMIN E STATUTIT DHE KODIT TË  ETIKËS

Vendim Nr. 41,  datë  02 / 10 / 2018

 • Ymer Elezi,  Kryetar
 • Luigj Turmalaj
 • Agim Ismaili
 • Adila Kojdheli
 • Fatos Semi
 • Altin  Telo,
 • Prengë Pepa

PROPOZIME  TE KESHILLIT KOMBETAR

Ndryshime në Ligjin Nr. 10465, dt 29.9.2011 “Për Shërbimin Veterinar në Republikën  e Shqipërisë”

Vendim Nr. 42,  datë  04/12/2018

Ndryshimet e propozuara u paraqitën  pranë organeve vendim-marrëse

PËR DISA  NDRYSHIME  NË STATUTIN  DHE KODIN  E  ETIKËS

Vendim Nr. 43,  datë  26 / 02 / 2019

 1. Miratimi i disa ndryshimeve në Statut e Urdhrit Veterinar, miratuar me Vendim nr.10, date 23.06.2016
 2. Miratimi i disa ndryshimeve në Kodin e Etikës Profesionale, miratuar me Vendim nr.11, date 23.06.2016

MIRATIMI I PERIUDHËS  TË  ZHVILLIMIT  TË  ZGJEDHJEVE DHE NGRITJA  E KOMISIONIT PËR HARTIMIN E RREGULLORES  TË ZGJEDHJEVE TË  PËRGJITHSHME

Vendim Nr. 44,  datë  26/02/2019

 1. Zgjedhjet e Përgjithshme për Këshillin Kombëtar do të zhvillohen pas muajt shtator 2019, 
 2. Ngrihet  Grupi i Punës për hartimin e Rregullores: “Për Organizimin, Monitorimin e Vlerësimin e  Zgjedhjeve për në Këshillin Kombëtar”,  me këtë përbërje:
  1. Ymer  Elezi,       Kryetar
  2. Adila Kojdheli,  Antar
  3. Fatos Semi,        Antar
  4. Altin Telo,          Antar
  5. Luigj Turmalaj,  Antar
  6. Fatmir Ozuni,     Antar
  7. Andon Cuko,      Antar

 KUOTA DHE TARIFA TE REDUKTUARA FINANCIARE

Vendim Nr. 45,  datë  26 / 02 / 2019

Kuotat dhe tarifat për mjekët dhe teknikët veterinerë si dhe teknikët e ndërzimit, që gëzojnë statusin e invalidit ose që kanë shkaqe të tjera shëndetësore, të provuara ose/dhe të ndodhura gjatë ushtrimit të profesionit, ulën deri në masën 30%

 

E-mail:urdhriveterinar@hotmail.com, infokeshilliveterinar@gmail.com;Web:WWW.KESHILLIKOMBETAR.COM