MISIONI I URDHRIT VETERINAR

Ruajtja e standardeve të larta në formimin,

Sjelljen profesionale dhe ushtrimin e profesionit

Garantimi i mbrojtjes së shëndetit

Mirëqenies së kafshëve

Mbrojtja e shëndetit publik.