OIE-ORGANIZATA NDERKOMBETARE E EPIZOOTIVE

DETYRIMET LIGJORE TE OIE:

 • Që nga krijimi i saj në 1924, ne Paris nga 18 shtete, OIE , ashtu edhe Anëtarët e saj, kanë detyra të pakushtëzuara për të zbuluar të gjithë informacionin përkatës mbi sëmundjet e kafshëve

OJEKTIVAT E OIE : 

 • Transparenca e situatës së sëmundjes së kafshëve në të gjithë botën
 • Informacion shkencor për të ndihmuar vendet anëtare për të përmirësuar metodat e përdorura për të kontrolluar dhe çrrënjosur sëmundjet
 • Siguria e tregtisë ndërkombëtare të kafshëve dhe produkteve shtazore
 • Mbështetja ndërkombëtare për vendet në zhvillim dhe roli i luajtur nga Shërbimet Veterinare
 • Siguria e ushqimit dhe mirëqenia e kafshëve

STATUTET ORGANIKE TE OIE:

 • Neni 4: Detyra e OIE është mbledhja e të gjitha fakteve dhe dokumenteve në lidhje me përhapjen e sëmundjeve, masat e kontrollit të tyre dhe njoftimi i tyre qeverisë ose autoriteteve veterinare
 • Neni 5: Anëtarët e OIE dërgojnë në selinë e OIE njoftimin për shfaqjen e sëmundjeve të kafshëve
 • Neni 9: OIE është e nevojshme të informojë Anëtarët e saj automatikisht, për çdo informacion të mbledhur nga OIE, përmes buletinit ose njoftimit të veçantë.  Në situata urgjente, ky informacion duhet të sigurohet menjëherë

KODET E OIE:

 • Kapitulli 1.1 i Kodi Kafsheve Tokësore dhe Kodi i Kafsheve Ujore të OIE
 • Njoftimi i Sëmundjeve dhe Informacioni Epidemiologjik
 • Neni 1.1.2 në dy Kodet: “Anëtarët vendosin në dispozicion të Anëtarëve të tjerë, përmes OIE, çdo informacion që është i nevojshëm për të minimizuar përhapjen e sëmundjeve të rëndësishme të kafshëve dhe për të ndihmuar në arritjen e kontrollit më të mirë në të gjithë botën për këto sëmundje.

ANËTARËSIA E OIE

Ka 180 anetare gjithsej = 180 delegate

Ka 5 keshilla rajonale si me poshte:

 • Rajoni amerikan -29 delegate
 • Rajoni afrikan -54 delegate
 • Rajoni Europian 53 delegate
 • Rajoni Aziatik-32 delegate
 • Rajoni i Lindjes Mesme-12 deleg

ASAMBLEJA BOTERORE E DELEGATE eshte forumi me i larte i OIE dhe perbehet nga delegatet e cdo shteti

Ka keto funksione:

 • ben permes diskutimeve adoptimin e zgjidhjeve te propozuara nga grupet e eksperteve
 • Adopton Standardet e OIE dhe publikon Kodet /Manualet e OIE 
 • Aprovon Statusin zyrtar te semundjeve te vendeve anetare si dhe listen e OIE te qendrave laboratorike te references 

KA GJITHSEJ :

296 QENDRA REFERECE NE 38 VENDE PER 117 SEMUNDJE:

 • 247 laborator reference
 • 49 qendra bashkepunim